Konsulentydelser

Denne side dækker over vores konsulentydelser – rådgivning, undersøgelse, rapport & kvalitetssikring, som er de fire former for konsulentydelser, vi tilbyder.

Rådgivning

Målet med vores rådgivning er at sikre en effektiv skadesudbedring i forbindelse med en opstået skade.

Når vi besigtiger en skade, inddeler vi den i følgende kategorier:

  • Trænedbrydende svampe, råd- og insektangreb
  • Skimmelsvampe og bakterier

Det gør vi for at finde frem til, hvilken af vores konsulent der har de rette kompetencer, så du får den bedst mulige hjælp og rådgivning.

I vores efterfølgende rapportering fremlægger vi udbedringsmetoder via en gennemskuelig renoveringsvejledning og indfører forslag til forebyggende tiltag. Det kan ofte være nødvendigt at ændre bygningskonstruktionens opbygning for at forhindre nye skader i bygningen.

Bøgh & Helstrups rådgivning er uvildig og dynamisk og inddrager ny viden samt erfaringer indsamlet fra egne undersøgelser. Yderligere har vi en daglig dialog med andre rådgivere inden for bl.a. bygningsteknik og bygningsfysik, som vi drager stor nytte af.

 

Undersøgelse

En bygning kan blive angrebet af trænedbrydende svampe, råd og/eller insekter, hvis bygningskonstruktionen bliver vedvarende opfugtet. Har du mistanke om en skade, så bør du kontakte os.

Under konsulentbesøget vil vi systematisk gennemgå bygningen og fokusere på de bygningskonstruktioner, hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for svampe-, råd- og insektangreb. Du bedes i forvejen og under besøget være klar til at flytte genstande og gøre plads til, at vi kan komme i kontakt med de relevante bygningskonstruktioner.

Undersøgelsen udfører vi ved visuel besigtigelse, fugtmålinger og ved at udtage prøver til efterfølgende mikrobiologisk analyse. På baggrund af de udtagne prøver, bedømmer vi, om der er tale om en råd- eller svampeskade, om skaden er forsikringsdækket eller ej. Ved registrering af svampe-, råd- og insektangreb omfangsbestemmes angrebet, og der udarbejdes en reparationsvejledning. I reparationsvejledningen beskriver vi de enkelte dele i konstruktionen, der er angrebet, med informationer bl.a. om efterimprægnering og udskiftning af tømmer.

Vi bestræber os på at besigtige og udføre de nødvendige undersøgelser ved første konsulentbesøg – normalt af en ½-1 times varighed – givet, at skadesområdet kan blotlægges, de primære områder besigtiges, og at vi kan indhente tilstrækkeligt materiale til videre laboratorieanalyser og vurdering af skadens omfang.

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte håndværkere for at blotlægge et større skadesområde og udtage materiale til videre analyse. Dette vil ofte være tilfældet ved angreb af trænedbrydende svampe.

Du skal være opmærksom på, at undersøgelsen kan støve – blandt andet bliver der ofte boret huller i bygningskonstruktionerne for at kunne gennemskue skadens opfang. Medmindre andet er aftalt, vil vi ikke rengøre eller reetablere i undersøgelsesområderne.

Ligger du inde med konstruktionstegninger og/eller plantegninger over ejendommen, vil de være en stor hjælp. Du kan enten sende dem til os forud for besøget eller have to eksemplarer tilgængelige ved besigtigelsen af ejendommen.

Afslutningsvis registrerer vi årsagen til skaden og kommer med forslag til bygningsmæssige ændringer, således at risikoen for nye svampe- råd- og insektangreb mindskes.
Når undersøgelsen og laboratorieanalyserne er afsluttet, udarbejder vi en rapport.

 

Rapport

I forbindelse med bygningsundersøgelsen og resultaterne af den mikrobiologiske analyse samt fugtmålingerne vil der blive udfærdiget en rapport, som vil give en gennemskuelig renoveringsvejledning og indeholde forslag til forebyggende tiltag. I rapporten vil vi medtage relevante Byg-Erfa blade og indføre henvisninger til byggeanvisninger. Rapporten indeholder almindeligvis følgende oplysninger:

  • Skadessted
  • Skadesidentifikation:  er der tale om en svampe- eller rådskade
  • Fugtforhold
  • Skadesårsag
  • Omfangsbestemmelse af eventuelle råd-, svampe- og insektangreb
  • Reparationsvejledning med arbejdstegninger
  • Forslag til minimering af svampeskaderisiko

Denne rapport vil danne grundlag for den efterfølgende skadesudbedring.

Udarbejdelsen af rapporten vil tidsmæssigt afhænge af skadens størrelse og kompleksitet. Men generelt bestræber vi os på at have resultater og rapporten færdig inden for en uge. I særlige tilfælde kan der foreligge et foreløbigt svar på prøver og vurdering af skaden inden for 24 timer.

Kvalitetssikring

Efter aftale kan vi foretage en kvalitetssikring efter skadesudbedringen. Ved kvalitetssikringen besigtiger vi de i rapporten angivne skadesområder og kontrollerer, at de forskrevne bygningskonstruktioner er udskiftet eller repareret.

Kvalitetssikringen bestilles separat. Det er ikke altid en nødvendighed, men en kvalitetssikring giver sikkerhed for, at skaden er udbedret korrekt og sikrer således, at skaden ikke opstår igen.

Kontakt vores råd- og svampekonsulent:

Claus Bøgh Nielsen
Bygningskonstruktør og tømrer.
Firmaets grundlægger og i dag partner

Mobil: 2033 3864
Mail: claus@bhbr.dk