Er du dækket af forsikringen?

I 1977 skabte forsikringsbranchen begrebet råd- eller svampeskade, idet man havde brug for at skelne mellem de to. Begrebet ”svampe” eller ”råd” er derfor ikke nogen biologisk betegnelse, men skal betragtes som en klassificering af en skadesart, der har biologisk karakter.

Som rådgivere af bygningsbiologiske skader takserer vi alle skader som råd- eller svampeskader i henhold til definitionen af svampe og råd:

  • Svampeskade: ”som svampe betegnes enhver skade forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid”
  • Rådskade: ”som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Dog kan træværk under særligt ugunstige forhold (ubeskyttet) nedbrydes af råd på relativt kort tid”

Man skal betragte en træbaseret bygningskonstruktion som et næringssubstrat for svampe. Hvis de optimale vækstforhold, som højt træfugtindhold over 20 % og temperaturer over 5°C indtræffer, kan der i bygningskonstruktionen være risiko for angreb af svampe.

Hvis konstruktionen angribes af svampe, vil de angrebne bygningskonstruktioner nedbrydes. Nedbrydningen vil afhængig af fugtforholdene og temperaturen nedbrydes af forskellige typer af svampe, som under nedbrydningsforløbet kan afløse hinanden efterhånden som næringskilderne nedbrydes og optages af svampene.

Takseringen af bygningsbiologisk skade er derfor ikke umiddelbart afhængig af svampearten, men tilstedeværelsen af svampemycelium (svampevæv) og råd (nedbrudt træ uden svampemycelium).

For at forklare forskellen mellem en råd- eller svampeskade, har vi lavet nedenstående figur som illustrerer et typisk nedbrydningsforløb af bygningskonstruktioner, som følge af biologiske faktorer.

Ved en opstået skade i bygningskonstruktionen er det derfor afgørende, at skaden opdages i det ”første” forløb, da alle svampeskader potentielt vil blive til rådskader, hvis ikke skaden registreres og elimineres.

Taksering af bygningsbiologiske skader vil blive foretaget på undersøgelsestidspunktet med udgangspunkt i skadens karakter på det pågældende tidspunkt.

Figur over successionen fra svamp til råd

Til slut er der blot at sige, at ved sager anmeldt af forsikringsselskaber, tager vi kontakt til dig.