Konsulentydelser

Denne side dækker over vores konsulentydelser – rådgivning, undersøgelse, rapport & kvalitetssikring, som er de fire former for konsulentydelser, vi tilbyder.

Rådgivning

Vores rådgivning vil altid tage udgangspunkt i den enkelte konstruktions opbygning, eksisterende fugtforhold og koncentrationen af skimmelsvampemateriale. Vi mener, at skimmelsvampe først udgør et sundhedsproblem, hvis en bygningskonstruktion indeholder en unormal forhøjet vækst eller tidligere forekomst af skimmelsvampe. En bygningskonstruktion vil normalt først have et unormalt højt niveau af skimmelsvampe, hvis konstruktionen opfugtes i en længerevarende periode, f.eks. ved vandskade, manglende ventilation, osv.

En bygningsundersøgelse kan afdække, om en bygningskonstruktion indeholder forhøjede niveauer af skimmelsvampe og fugt. Afhængigt af skadesårsag eller risiko for opfugtning, foretager vi destruktive indgreb og prøveudtagninger. Destruktive indgreb dækker over de eventuelle huller, vi måtte se os nødsaget til at lave, hvis den påvirkede overflade ikke afslører omfanget tilstrækkeligt.

Vi vil altid bestræbe os på, at vores rådgivning munder ud i en gennemskuelig renoveringsvejledning, hvori vi kommer med forslag til forebyggende tiltag. Det kan ofte være nødvendigt at ændre forhold i en bygningskonstruktion for at forhindre nye skader.

I vores rådgivning har vi opdelt fugtrelaterede skader i to kategorier, som du kan se nedenfor. Det har vi gjort, fordi de to fugtskadetyper udløser forskellige problematikker. Når du kontakter os, vil vi derfor stille dig en række spørgsmål, hvor svarene vil afgøre hvilken specialist, du skal stilles om til.

  • Trænedbrydende svampe, råd- og insektangreb. Disse er konstruktionsnedbrydende skader og er almindeligvis dækket af din forsikringspolice
  • Skimmelsvampe, bakterie og fugtskader. Disse skader vedrører indeklimaet og er som regel ikke dækkede af en din forsikring

Bøgh & Helstrups rådgivning er uvildig og dynamisk og inddrager ny viden samt erfaringer indsamlet fra egne undersøgelser. Yderligere har vi en daglig dialog med andre rådgivere inden for bl.a. bygningsteknik og bygningsfysik, som vi drager stor nytte af.


Undersøgelse

Det kræver en detektivs næse at foretage en fyldestgørende bygningsundersøgelse for skimmelsvampe. Netop skimmelsvampe er et område, vi holder os løbende opdateret om; vi gennemgår nyligt publicerede undersøgelser, indhenter den nyeste viden og stifter bekendtskab med nye byggematerialer på markedet, så vi altid er førende med rådgivning inden for skimmelsvampe. Derfor foretager vi bl.a. en Mycometer-test® (måling af enzymaktivitet) og/eller udtager V8-agar aftryksprøver (dyrkning af skimmelsvampene), før vi konkluderer noget endeligt. Vi kan også udtage prøver for vækst af bakterier ved brug af Bactiquant-test®. Yderligere vil vi altid benytte fugtmåleudstyr, da fugt er en forudsætning for vækst af skimmelsvampe.

Vi bestræber os på at besigtige og udføre de nødvendige undersøgelser ved første konsulentbesøg – normalt af en ½-1 times varighed – givet, at skadesområdet kan blotlægges, de primære områder besigtiges, og at vi kan indhente tilstrækkeligt materiale til videre laboratorieanalyser og vurdering af skadens omfang.

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte håndværkere for at blotlægge et større skadesområde og udtage materiale til videre analyse. Dette vil ofte være tilfældet ved større angreb af skimmelsvampe.

Ligger du inde med konstruktionstegninger og/eller plantegninger over ejendommen, bedes du sende dem til os før besøget eller have to eksemplarer tilgængelige ved besigtigelsen af ejendommen.

Under konsulentbesøget vil vi systematisk gennemgå bygningen og fokusere på de erfaringsmæssigt problematiske områder. Du bedes i forvejen og under besøget være klar til at flytte genstande og gøre plads til, at vi kan komme i kontakt med relevante bygningskonstruktioner.

Du skal være opmærksom på, at undersøgelsen kan kræve, at vi foretager nogle tiltag, hvor det vil støve – blandt andet fordi vi ofte må bore huller eller fjerne gulvbrædder for at kunne gennemskue skadens opfang. Vi forsøger dog altid at udføre disse indgreb så usynligt som muligt og aldrig på et større område end opgaven kræver. Inden vi går, lukker vi hullerne midlertidigt, dog gør vi ikke rent eller genetablerer undersøgelsesområderne, medmindre andet er aftalt.


Rapport

I forbindelse med bygningsundersøgelsen vil vi udfærdige en rapport, som fungerer som en gennemskuelig renoveringsvejledning, hvori der er forslag til forebyggende tiltag. I rapporten vil vi medtage relevante emnespecifikke oplysninger fra Byg-Erfa blade, ligesom der vil være henvisninger til byggeanvisninger.

På baggrund af forundersøgelsen og efterfølgende af resultaterne af den mikrobiologiske analyse samt fugtmålinger på stedet udarbejder vi denne rapport, der kan indeholde følgende oplysninger:

  • Skadessted
  • Konstruktionsopbygning
  • Skadesart (taksonomisk og kvantitativ analyse af skimmelsvampene) og omfang
  • Skadesårsag (fugtmålinger)
  • Forslag til eliminering af fugtkilde
  • Reparationsvejledning (sanering/renovering)
  • Eventuel indeklimavurdering

Rapporten opbygges forskelligt afhængig af skaden og dens omfang.

Udarbejdelsen af rapporten vil tidsmæssigt afhænge af skadens størrelse og kompleksitet. Men generelt bestræber vi os på at have resultater og rapporten færdig inden for to uger. I særlige tilfælde kan der foreligge et foreløbigt svar på prøver og en vurdering af skaden inden for 24 timer.

Rapporten er et vigtigt dokument for dig, for den skal i sidste ende benyttes som arbejdsredskab for de håndværkere eller det skadesservicefirma, der skal udbedre din skade, og det kan indgå i en eventuel forsikringssag, hvis et forsikringsselskab skal behandle din skade.


Kvalitetssikring

Efter aftale kan vi foretage en kvalitetssikring, når din skade er udbedret af enten håndværkere eller skadesservicefirma. Ved kvalitetssikringen tager vi udgangspunkt i den udfærdigede rapport og besigtiger de angivne skadesområder og kontrollerer, at de berørte bygningskonstruktioner er udskiftet eller saneret.

Kvalitetssikringen bestilles separat. Det er ikke altid en nødvendighed, men en kvalitetssikring giver sikkerhed for, at den udførte renovering har afstedkommet, at den identificerede skimmelsvampebiomassen er fjernet tilfredsstillende.