Miljøscreening

En lang række af de byggematerialer, der gennem tiden har været anvendt i byggeriet, kan indeholde forskellige miljøproblematiske og sundhedsskadelige stoffer, der kræver særlige forholdsregler. Generelt skal man være ekstra opmærksom på bygninger opført eller renoveret i perioden fra ca. 1950’erne til 1980’erne.

Det betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver, hvor der ikke allerede er kendte affaldsfraktioner og indsamlingsordninger, skal klassificeres som henholdsvis farligt affald, forurenet affald eller genanvendeligt affald.

Vi kan hjælpe og bistå dig med en miljøscreening og/eller kortlægning af eventuelle miljøproblematiske stoffer af dit kommende renoverings- og ombygningsprojekt, så du står på den rigtige side af lovgivningen og således bidrage til korrekt affaldsbehandling og klassificering af byggeaffaldet, samt en byggeøkonomi med så få overraskelser som muligt.

Det er et omfattende og komplekst lovgrundlag, og der er mange bekendtgørelser, der ligger til grund for de forskelliges aktørers pligter og ansvar i forbindelse med nedrivnings- og ombygningsarbejder med miljøproblematiske stoffer bl.a. Arbejdsmiljøloven, Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen, Restproduktbekendtgørelsen, Deponeringsbekendtgørelsen Asbestbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) – og Arbejdstilsynets regler.

Siden 1. januar 2013, hvor den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft, har der været et generelt krav om, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen, senest 14 dage før opstart.

Hvem gælder reglerne for?

Det er den enkelte kommune, der anviser, hvor det forurenede og farlige affald skal afleveres. Reglerne gælder for alle byggeprojekter, hvor der produceres mere end et ton affald, eller hvis arbejderne omfatter mere end 10 m2 samt hvis der er tale om udskiftning af termoruder. Hvis bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være anvendt PCB-holdigt materiale, og bygningsejeren har pligt til at foretage en kortlægning af de bygningsdele, der kan indeholde PCB.

Affaldsbekendtgørelsen kan ses her.

Der henvises desuden til følgende sider om emnet:

Pcb-guiden.dk
Asbest-huset.dk
vcob.dk (Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet)

 

Miljøscreening og kortlægning efter alle kunstens regler

Ved en miljøscreening foretager vi først en visuel gennemgang at den berørte bygningsdel eller byggematerialet for på baggrund af vores erfaring og ekspertise at vurdere, hvorvidt der bør undersøges yderligere for eventuelle miljøproblematiske stoffer.

En bygningsundersøgelse vil ofte blive suppleret med udtagning at materialeprøver til analyse og bestemmelse af koncentrationen af eventuelle miljøproblematiske stoffer.

Yderligere screening indebærer en udredning af historiske oplysninger om ejendommen og en besigtigelse. Formålet med screeningen kan være at afdække, om der desuden er behov for en nærmere kortlægning af byggematerialerne.

I forbindelse med en miljøscreening vil det nemlig ofte være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af eventuelle andre miljøskadelige stoffer, som f.eks. asbest, bly, kortkædede klorerede paraffiner mv., hvilket vil være med til at opfylde bygningsejerens ansvar om identifikation af farlige stoffer.

Yderligere vil en indledende kortlægning af eventuelle miljøskadelige stoffer i bygningen kunne medvirke til at undgå ubehagelige overraskelser under byggeprocessen, der oftest vil medføre byggestop, merudgifter mv.