Konsulentydelser

Denne side dækker over vores konsulentydelser – rådgivning, undersøgelse, rapport & kvalitetssikring, som er de fire former for konsulentydelser, vi tilbyder.

Rådgivning

Bøgh & Helstrup A/S kan i samarbejde med bygningsejeren og dennes rådgiver bistå med at få kortlagt, hvorvidt der er miljøproblematiske og sundhedsskadelige stoffer i en bygning, der kræver særlige forholdsregler for at sikre tilfredsstillende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold under byggeprocessen. Det kaldes en miljøscreening.

Undersøgelse

Ved en bygningsundersøgelse udtager vi muligvis materialeprøver, som vi sætter under lup på baggrund af vores erfaring og ekspertise. Disse prøver danner grundlag for den nødvendige klassificering af byggematerialerne: Er det farligt, forurenet eller ufarligt materiale? Prøverne kan anvendes til at vejlede om korrekt kildesortering, korrekt emballering, korrekt opbevaring, den rette anmeldelse og deklaration og deraf kan vi udstikke retningslinjer for bortskaffelse, ligesom prøveresultaterne hjælper til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for dem, der udfører nedrivningsarbejdet.

I det omfang det er muligt, aftales det forud for bygningsgennemgangen, i hvilket omfang bygningen og de enkelte bygningsdele skal undersøges.

Som minimum skal de bygningsdele, der er berørte af de planlagt byggearbejder, hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme miljøproblematiske stoffer, undersøges og identificeres.

Rapport

Vores miljøundersøgelse afsluttes med en skriftlig orienterende gennemgang af den screening, som vi er blevet bedt om at levere for det konkrete byggeprogram.

I den færdige rapport er der:

  • Oplysninger om de miljøproblematiske stoffer, der er fundet
  • Vejledning i håndtering af hvert enkelt materiale i nedbrydningsfasen
  • Orientering om den lovmæssige bortskaffelse

Denne rapport vil danne grundlag for den efterfølgende nedrivning og bortskaffelse af det pågældende farlige byggeaffald.

Vi bestræber os altid på at færdiggøre en sag ad gangen, således at I kan forvente at have den endelige rapport inden for en uge fra screeningen.


Kvalitetssikring

Vi udfører kvalitetssikring af den færdige byggeaffaldshåndtering i henhold til den enkelte kommunes gældende regler og krav til netop kvalitetssikring. Hvorledes vores kvalitetssikring foregår, afhænger derfor af netop den pågældende kommunes krav til en udførlig kvalitetssikring.

Kontakt vores miljøscreeningkonsulent:

Niclas Jensen
Cand. polyt, bioteknologi, civilingeniør

Mobil: 4089 2211
Mail: nj@bhbr.dk