Sæsontema


Sæson tema - sommer

Der er risiko for forskellige typer af skader i bygningskonstruktioner ved skiftende årstider. I dette Sæson tema angiver vi typiske bygningsbiologisk skader i bygninger som opstår i sommerhalvåret.  

Kondens i afkølede bygningskonstruktioner

Luft kan ved en given temperatur indeholde en vis mængde fugt. Når luft afkøles, kan luften indeholde mindre fugt, og fugten i luften vil opnå sin dugpunktstemperatur, og der opstår kondensdannelse.

Kondensdannelse opfattes normalt kun som et problem i vinterhalvåret på kolde overflader i ældre bygninger - kuldebroer.

Vi modtager hvert år i sommermånederne sager om kondensdannelse, og forekomst af skimmelsvampe i afkølede bygningskonstruktioner, som f.eks. kældre og krybekældre. Nedenstående er angivet kondensproblematikker i afkølede bygningskonstruktioner i sommerhalvåret:    

  •       Der kan opstå problemer med kondensdannelse i kældre og krybekældre i sommerhalvåret, når der i sommermånederne trænger fugtig varm udeluft ind i en afkølet kælder eller krybekælder. Den varme fugtige sommerluft vil typisk indeholde 70 % relativ luftfugtighed (RF) ved ca. 20 °C. På grund af kolde overflader i kældre og krybekældre vil temperaturen typisk ligge på 15 – 17 °C, og dermed vil den relative luftfugtighed overstige 85 %, hvilket betragtes som grænsen for udvikling af skimmelsvampevækst. Effektiv udeluftventilering af kældre og krybekældre i sensommeren, kan sammenlignes med, at man bogstaveligt talt ”hælder” vand ind i kælderen og krybekælderen
  •        I kældre opstår der typisk risiko for kondensdannelse og vækst af skimmelsvampe på inventar og opmagasinerede effekter, da eksempelvis gamle bøger, papkasser, lædertasker, etc. er et godt næringssubstrat for skimmelsvampe

 

Gode råd

Stop ventilation - Hvis man øger udeluftventilationen af kældre og krybekældre i sommerhalvåret, vil man trække mere fugtig luft ned i de afkølede konstruktioner, og dermed øges risikoen for kondensdannelse. Udeluftventilering af kældre og krybekældre bør derfor begrænses mest muligt i perioden fra Sankt Hans og frem til oktober måned. I den øvrige del af året skal der være effektiv ventilation.

Ingen efterisolering – I princippet bør krybekældre og kældre være opvarmet året rundt, da risikoen for kondensdannelse nedsættes. Eksempelvis bør gulvkonstruktionen mod en krybekælder (krybekælderdækket) isoleres mindst muligt med fx 50 mm isoleringsmateriale, således at der er ”varmetab” til krybekælderen. Se også Nyheder – Luftsolfangere til affugtning

 

Skybrud

De seneste års skybrud har givet anledning til mange skader i lavtliggende ejendomme og kældre.

Vi har registreret skybrudsskader siden 2007, og det tyder på, at der årligt vil komme større og mindre skybrud.

Mange boliger og etageejendomme har heldigvis fået etableret forebyggende tiltag samt foretaget ændringer af bygningskonstruktionerne i f.eks. kældre, således at skadesomfanget ved skybrud fremadrettet minimeres.

I forbindelse med skybrud skal man være opmærksom på nedenstående:

  •       Klimaskærmen skal fremstå tæt, og det bør sikres, at der er fald på terræn væk fra ejendommen. Eventuelle ventilationsriste i rendfundament må ikke ligge i niveau med udvendigt terrænniveau, og der skal udføres fysisk spærring foran kælderskakte etc 
  •       Der er noget der tyder på, at skybrud kan give en øget fugtbelastning på terrændæk (gulvkonstruktionen) inde i ejendommen, og dermed give anledning til øget risiko for opstigende grundfugt og vækst af skimmelsvampe i gulvkonstruktionen
  •       Hvis der har været indtrængende kloakvand, kan der være forhøjede niveauer af bakterier efterladt i bygningskonstruktionerne. Bakteriebiomasse kan give anledning til helbredsgener og skal fjernes på samme måde som skimmelsvampe

Hvis der er opstået vækst af skimmelsvampe/bakterier som følge skybrud, bør det afklares umiddelbart efter skaden er sket, da det kan være svært på et senere tidspunkt at definere, om der er tale om en følgeskade

 

 

go top