Alle Nyheder


 • 17 8 2018
  Ny kollega
  Bøgh & Helstrup har pr 1. august 2018 ansat en ny konsulent - Niclas Ehrendreich Jensen. Niclas er civilingeniør i bioteknologi med sidefag på Institut for byggeri og anlæg. Niclas har skrevet speciale om forekomst af skimmelsvampene Aspergillus versicolor og Wallemia sebi i fugtskadede bygninger. Vi glæder os til at styrke vores faglighed med endnu en god kollega.
 • 21 1 2018
  Bakterier i indeklimaet
  En dansk undersøgelse har bl.a. påvist, at der generelt ikke er høje forekomster af bakterier (stafylokokker) i luften i indeklimaet. Forekomsten af bakterier i indeklimaet kan nedbringes ved - udskiftning af indeluften (ventilation) - jo færre personer per kvadratmeter jo færre bakterier. Læs mere:
 • 1 12 2017
  Bøgh & Helstrup styrker vores viden ved deltagelse på kurset.
  Bøgh & Helstrup styrker vores viden ved deltagelse på kurset - Byggeteknisk køberrådgivning – Faldgruber og muligheder, med Simon Heising, Nexus Advokater, som altid inspirerende kursusleder.

  Vi hjælper hver uge kommende boligkøbere i forbindelse med køb af ny bolig, og har stor succes med, at finde store og små fugt- og mikrobiologiske "skavanker" i bygningskonstruktionerne.

  www.linkedin.com

 • 1 11 2017
  Bøgh & Helstrup havde i dag besøg af borgmester Jørgen Glenthøj
  Bøgh & Helstrup havde i dag besøg af borgmester Jørgen Glenthøj fra Frederiksberg Kommune, til en snak om erhvervsklimaet på Frederiksberg og ikke mindst - en introduktion til svampe!

  www.linkedin.com

 • 1 11 2017
  Bøgh & Helstrup har været i Holland på SchimmelLAB
  Bøgh & Helstrup har været i Holland på SchimmelLAB, Universiteits Museum Utrecht.

  Universitetet i Utrecht har en verdens største samlinger af skimmelsvampe som tæller over 100.000 stammer.

  For mykologer og andre interesserede er det et interessant sted.

  www.linkedin.com

 • 1 10 2017
  Ægte hussvamp i gulvafløb - husk at rense dine gulvafløb.
  Ægte hussvamp i gulvafløb - husk at rense dine gulvafløb.

  Ægte hussvamp kan forekomme i mange bygningskonstruktioner, men vi har ikke tidligere registreret angreb af Ægte hussvamp i gulvafløb.

  Da der har været sommerferie blev udbedringen af svampeskaden forsinket, hvilket medførte, at svampen bredte sig til et større område ud i bygningskonstruktionerne.

  Ved optimale nærings-, fugt- og varmeforhold kan Ægte hussvamp have en væksthastighed på op til ca. 10 mm i døgnet.

  www.linkedin.com

 • 31 8 2017
  Asbest - ny guide til asbestkilder i boliger
  Vi finder stadigvæk asbest i bygningskonstruktionerne i boliger og institutioner. Ved boligkøb af ejendomme opført før 1980, kan der være bygningskonstruktioner indeholdende asbest. Med denne nye asbest-guide kan man nemt få et overblik over mulige asbestkilder i boligen: http://asbest-huset.dk/
 • 1 7 2017
  Bøgh & Helstrup deltog på "Hyg-Erfa"
  Bøgh & Helstrup deltog på "Hyg-Erfa" - møde hos Byggesagkyndig.nu med Morten Mathiasen som kyndig moderator.

  Godt initiativ med konstruktive indslag og livlig debat - vi deltager på næste møde.

  www.linkedin.com

 • 1 6 2017
  Det kan nogle gange være svært
  Det kan nogle gange være svært, at se forskel på en trænedbrydende svamp og en mikrosvamp (skimmelsvamp). De trænedbrydende svampe vil normalt danne et kraftigt synligt mycelium, hvorimod mikrosvampene danner små og farverige kolonier.

  I fx opfugtede tagkonstruktioner kan mikrosvampene undertiden danne kraftige mycelie-belægninger på undersiden af fx undertage.

  Nedenstående billede viser et eksempel på en mikrosvamp med et meget kraftigt mycelium i et kælderdæk (kælderloft), som stammer fra en Sæksvamp (Ascomycota) som tilhører Bægersvampordenen (Pezizales). Mikrosvampe er ikke trænedbrydende, og er dermed normalt ikke forsikringsdækket i husforsikringen.

  www.linkedin.com

 • 1 6 2017
  Ny undersøgelse fra Velux gruppen - mange usunde boliger i EU
  "Én ud af seks europæere bor i ”usunde” bygninger og har 66 % større risiko for at blive ramt af sygdom" - ifølge ny undersøgelse fra Velux gruppen. Yderligere koster de de europæiske samfund astronomiske 82 milliarder euro om året.....Læs mere: http://presse.velux.dk/ny-undersgelse-slaende-sammenhng-mellem-usunde-boligforhold-og-darligt-helbred/
 • 16 5 2017
  Naturen springer ud - også skimmelsvampene!
  Skimmelsvampe er en del af naturens kredsløb, og forekommer derfor også i naturen i stort tal. Skimmelsvampen Trichoderma spp. er et eksempel på svamp, som kan danne toksiner (giftstoffer) og tilhører gruppen af særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) - fx T. harzianum.

  Trichoderma spp. kan ofte ses i naturen på nedbrudt træ eller på endestødene på nyskovet tømmer som "flotte" græsgrønne belægninger.

  Forekomst af Trichoderma spp. i vores boliger betragtes som problematisk, og kan indikere, at der er opfugtede bygningskonstruktioner.

  www.linkedin.com

 • 1 5 2017
  I et netop afsluttet bakterie projekt (bactiquant)
  I et netop afsluttet bakterie projekt (bactiquant) har vi udtaget 156 prøver i forskellige typer bygningskonstruktioner med varierende fugtproblemer.

  Der blev generelt registreret et meget højt bakterieniveau på terrændæk (betondæk) i gulvkonstruktioner, som havde problemer med langvarige opfugtninger som følge af fx opstigende grundfugt.

  Højeste bakterieniveau blev dog registreret i vådzoner i badeværelser.

  Det er usikkert i hvilket omfang forhøjede bakterieniveauer, fx i en gulvkonstruktion, bidrager negativt til indeklimaet. Et generelt forhøjet "mikrobiologisk" niveau i en bygningskonstruktion, skal betragtes som problematisk.

  www.linkedin.com

 • 1 4 2017
  Varmerør kan give skader på gulvbelægning.
  Uisolerede varmerør i ældre gulvkonstruktioner kan give anledning til partiel opfugtning og skader på gulvbelægningen.

  Hvis der i terrændækket er udført uvirksomt eller manglende kapillarbrydende lag, kan varmeudviklingen fra uisolerede varmerør i gulvkonstruktionen, give anledning afgrænset fugtoptagelse i gulvkonstruktionen, da betondæk/jordlag blive opvarmet og dermed pga. forskelle i partialtrykket suge fugt op i gulvkonstruktionen.

  Skaderne på gulvbelægningen kan registreres som opbulning og delaminering, yderligere kan opfugtningen medføre vækst af skimmelsvampe.

  www.linkedin.com

 • 1 3 2017
  Lugt i boligen kan godt blive en skade i ejerskiftemæssig forstand
  Lugt i boligen kan godt blive en skade i ejerskiftemæssig forstand. Det er alment kendt, at mikroorganismer - skimmelsvampe og bakterier - afgasser flygtige organiske forbindelser (MVOC). Vi har løbende sager hvor lugtgener udgør en væsentlig forringelse af indeklimaet, og hvor vi ikke altid kan registrere forhøjede skimmelsvampe- og bakterieniveauer i bygningskonstruktionerne.

  I denne sag blev der udført grundig tågesprøjtning med Penetrox S af firmaet Hefra-Tech i krybekælder og stueplan. Efter endt lugtsanering kan behandlingen gentages efter behov.

  www.linkedin.com

 • 16 2 2017
  Stråtag og nedbrydning
  Stråtag og nedbrydning - Stråtage nedbrydes naturligt, da stråtaget er periodevis opfugtet og indeholder cellulose og ligning. Vi oplever at nedbrydningsprocessen nogle gange forløber meget hurtigt, i dette tilfælde er ca. 150 mm nedbrudt på 12 år (oprindelig tykkelse 300 mm). Yderligere har vi sager hvor beboere oplever lugt- og helbredsgener i ejendomme med stråtag. Ved podning og mikroskopi kan der registreres forekomst af fx Ascomyceter (sæksvampe), og forskellige skimmelsvampe fx Penicillium spp. inderst i stråtaget. Stråtaget er et smukt tag, men der kan være byggetekniske, mikrobiologiske og materiale udfordringer.

  www.linkedin.com

 • 4 8 2016
  Sølvfisk

  Vi har i den seneste tid fået et stigende antal forespørgselser om Sølvkræ eller Sølvfisk som de også kaldes. Umiddelbart forekommer der to arter i Danmark - Almindelig Sølvkræ og Ovnfisken. Der er dog noget der tyder på, at en tredje art er kommet til landet Ctenolepisma longicaudata (den har ikke noget dansk navn). Der er noget der tyder på, at Sølvkræ generelt er øget i antal i vores boliger, og at de ikke kun foretrækker fugtige områder i boligen. Yderligere kan Sølvkræ registreres om dagen i fuldt dagslys og ikke kun i mørke. Fælles for arterne er, at de kan gøre skade på papir i fx bøger og billeder samt virke generende i vores boliger. Sølvkræ skader dog ikke bygningskonstruktionerne. Læs mere: http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/soelvkrae2009.pdf  og http://www.bygg.no/hage/article/1195154

 • 24 6 2016
  Bøgh & Helstrup er kommet på de sociale medier
  Vores arbejde er i bund og grund relevant for alle, der har en bolig. Derfor vil vi benytte os af de sociale medier til at videregive brugbare informationer om fx skimmelbekæmpelse. Vi vil også dele nyttige links til fx forskningsprojekter i vores branche. Og selvfølgelig vil vi dele ud af vores spændende dagligdag, hvor vi møder Ægte Hussvamp, farvestrålende skimmelsvampe og rådne trækonstruktioner – til skræk og rædsel, men vigtigst af alt, så du kan lære at fange det i opløbet. Der er således al mulig god grund til at følge os på Facebook og LinkedIn (klik på links nederst på siden).
 • 17 5 2016
  Forskere kopierer luft med skimmelsvampe

  Forskere vil gerne blive klogere på, hvilke arter af skimmelsvampe vi bliver udsat for i danske boliger. Dette gør det muligt for forskerne at undersøge, hvordan fx mus reagerer på forskellige arter og kombinationer af skimmelsvampe, som findes i luften i vandskadede bygninger, og det vil give et fingerpeg om, hvordan vi mennesker vil reagere på en sådan påvirkning. Vi mangler stadigvæk meget viden om hvordan skimmelsvampe kan påvirke mennesker negativt: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/forskere-kopierer-luft-med-skimmelsvampe

 • 18 4 2016
  Gipsplader har indbygget skimmelsvamp

  I et nyt studie fra DTU Systembiologi viser, at gipsplader uanset fabrikat, indeholder indbyggede skimmelsvampesporer. Skimmelsvampesporerne ligger i dvale og kan kun spire, hvis gipspladerne opfugtes. Vi vurderer at det ikke umiddelbart har nogen betydning for indeklimaet, men det kan ikke afvises, at der ved en vandskade, kan være risiko for en hurtigere vækst af skimmelsvampe på gipspladebeklædningen. Læs mere på: http://www.bio.dtu.dk/Nyheder/Nyheder/Nyhed?id=A9F7FD7C-4016-4CBF-A10A-323E88E9E499

 • 1 2 2016
  Indeklima - sidste nyt

  CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) har netop afsluttet seks års forskning inden for indeklima med fokus på bl.a.: Partikler, skimmelsvamp, afgasning, ventilation, kemikalier etc. Det er bl.a. blevet påvist, at skimmelsvampe afgiver flest fragmenter (sporer og hyfer) ved udtørring. Ved dyreforsøg kunne der dog ikke umiddelbart påvises nogen negativ påvirkning ved eksponering overfor skimmelsvampe. De væsentligste forskningsresultater kan læses her:  http://issuu.com/realdania.dk/docs/cisbo_indeklima_magasin

 • 4 1 2016
  Fugtsugende MgO-plader

  Bøgh og Helstrup starter i samarbejde med Overfladeteknik 2016 med flere større bygningsundersøgelser i nybyggeri og renoveringer, hvor der er benyttet MgO-plader som vindspærre. Vores undersøgelser skal belyse om MgO-pladernes fugtsugende egenskaber har givet anledning til opfugtning af klimaskærmen, vækst af skimmelsvampe samt om metaller med kontakt til MgO-pladerne viser tegn på korrosion. Da MgO-pladerne er indbygget i stort antal byggerier i Danmark, har Byggeskadefonden iværksat en række undersøgelser som følger støttede boligbyggerier. Resultat på undersøgelserne samt rapport udarbejdet af Bunch Bygningsfysik kan findes her:

  www.bsf.dk/erfaformidling/vindsp%C3%A6rreplader/

 • 2 12 2015
  Viden om murværk

  Ny hjemmeside samler viden om murværk. Der kan findes udgivelser fra Murerfagets Oplysningsråd/Danske Tegl og Forlaget Tegl, andre publikationer om murværk, artikler fra Tidsskriftet Tegl samt BYG–ERFA Se hjemmeside: www.tegl-erfa.dk

 • 3 11 2015
  Bakterier og svampe i støv kan give helbredsgener

  Mikroorganismer vil naturligt akkumuleres i støvet i vores boliger - jo mere støv jo højere koncentration af skimmelsvampe, bakterier, pollen etc. vil støvet indeholde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) m.fl. har undersøgt sammensætningen af bakterier og svampe i støv kombineret med høje koncentrationer sandsynligvis er årsagen til, at ansatte, der fx håndterer græsfrø, akut og kortvarigt kan få luftvejssyndromet Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS): http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2015/sammensaetningen-af-bakterier-og-svampe-i-stoev-kan-udloese-luftvejssyndromet-odts

 • 23 10 2015
  Bygningers tæthed er vigtig

  Hjemmesiden membran-erfa.dk er nu klar til at betjene alle efter længere tids udvikling. Hjemmesiden giver en grundig vejledning til udførsel af membraner i byggeri med en masse praktiske og byggetekniske anvisninger: http://membran-erfa.dk/

 • 3 6 2015
  Ny portal for bygningskulturen

  Bygningskultur Danmark er sat i verden for: At gøre bygningskultur til en folkesag. Se mere på: http://www.bygningskultur.dk/#1504

 • 13 1 2015
  Byggefilm.dk

  GI Bedre Boliger m.fl. har fået udviklet en række Byggefilm, som viser en række traditionelle byggefag, hvor håndværkere beskriver og viser udførelsen af forskellige håndværk:

  http://www.byggefilm.dk/
 • 9 10 2014
  Ny TRÆinfo hjemmeside

  Træinformation har fået ny hjemmeside med mere indhold og hurtigere adgang til online information. Der er mange nyttige informationer om træ i byggeriet. Læs mere på:

  http://www.traeinfo.dk/
 • 28 9 2014
  Skimmelsvamp på mad

  Hvorfor er det ikke sundhedsskadeligt at spise visse typer af skimmelsvampe, når skimmelsvampe generelt er kendt for, at give anledning helbredsgener? Læs artiklen fra videnskab.dk:

 • 2 9 2014
  Skybrud
  Hvad gør du, hvis din ejendom er blevet oversvømmet i forbindelse med skybrud? I forbindelse med skybrud, er mange kældre og lavtliggende stueplan blevet oversvømmet med regnvand eller kloakvand. For at begrænse skaderne mest muligt, anbefaler vi at du følger nedenstående råd: 1. Fjern vand fra de oversvømmede rum. Afhængigt af skadens størrelse kan du eventuelt selv leje en vandstøvsuger eller pumpe. Ellers kontakt et skadeservicefirma efter aftale med forsikringsselskabet. 2. Red, hvad der reddes kan! Inventar og opmagasinerede ting, som ikke er blevet våde bør flyttes hurtigst muligt fra de vandskadede rum, for at undgå at den høje luftfugtighed medfører unødig vækst af skimmelsvampe. Uerstattelige ting, som er blevet våde kan forsøgsvis tørres og afvaskes med et desinficerende middel (f.eks. Rodalon eller ProtoxHysan). 3. Kontakt dit forsikringsselskab, og hør hvordan du skal forholde dig for at få erstatning for de skadede ting. Nogle forsikringsselskaber kræver fotodokumentation af skadede effekter, andre vil gerne besigtige skaderne, inden de skadede rum ryddes. 4. Hvis der har været opstigning af kloakvand, er der risiko for at de skadede rum er blevet inficeret med sygdomsfremkaldende bakterier. Det er derfor vigtigt at beskytte dig selv med gummistøvler, handsker og eventuelt maske ved arbejdet. Hvis du efterfølgende oplever influenzalignende symptomer, bør du søge læge. 5. Lette bygningsdele (f.eks. gipsvægge, isolering, fodpaneler af træ, trægulve m.v.), som har været vandskadet skal afskæres og fjernes. Hvis der er vækst af skimmelsvampe, er det vigtigt at der benyttes maske og dragt m.v. ved arbejdet. 6. Efter de berørte rum er tømt for vand og ødelagt inventar og bygningsdele er fjernet, skal der gøres grundigt rent. Afhængigt af skadens størrelse, anbefaler vi at dette udføres af et skadeservicefirma. 7. Bøgh & Helstrup hjælper gerne med rådgivning vedr. skadesomfang og undersøgelser af behov for skimmelsvampesanering og desinficering af bakterievækst. Vi udfører også kvalitetssikring af udførte saneringer, og kommer gerne med gode råd til, hvordan du begrænser skaderne ved eventuelle fremtidige oversvømmelser mest muligt.
 • 24 6 2014
  Vandskader i ferien

  Ifølge det norske forskningsinstitut, SINTEF, opstår der op til 20.000 vandskader i de norske boliger i sommermånederne juni, juli og august, læs mere på: www.sintef.no/Byggforsk/Nyheter/Unnga-vannskader-i-ferien/

 • 19 5 2014
  Membran-Erfa

  Byg-Erfa og Grundejernes Investeringsfond har udarbejdet portal som beskriver anvendelsen af membraner i bygninger. Hjemmesiden er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret:

  http://membran-erfa.dk/
 • 20 3 2014
  Bygningsbevaring

  Kulturstyrelsen har opdateret deres informationsblade med den fælles titel ”Information om bygningsbevaring. Informationsbladene giver nyttig viden og information om ældre bygninger samt vedligehold og renovering. 

  http://www.kulturstyrelsen.dk/information-om-bygningsbevaring-2014/

 • 4 2 2014
  Spredning af skimmelsvampe

  Opfugtede gipsplader afgiver færre svampesporer og mikropartikler fra skimmelsvampe end udtørrede gipsplader. Flere studier har vist, at spredning af skimmelsvampepartikler er mere effektiv når skimmelsvampene og overfladen de gror på er udtørret. Læs mere på:

  www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2014/luftbaarne-partikler-fra-fugtige-gipsplader-giver-risiko-for-inflammation
 • 4 2 2014
  Trykimprægneret træ - ny guide

  Der er stor forskel på kvaliteten på trykimprægneret træ, Træinformation har udarbejdet ny Quick-guide som kan læses på nettet:

  www.tryktrae.dk
 • 24 1 2014
  Luftrenser - virker det?

  Ny undersøgelse fra Center for Indeklima og Sundhed (CISBO), viser at luftrensning i soveværelset forbedre luftkvaliteten samt har en gavnlig sundhedsmæssig effekt, se reference:

  www.cisbo.dk
 • 20 12 2013
  Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet

  Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen beskriver nyeste viden om negative påvirkninger fra PCB i indeklimaet:

  www.sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/helbredsrisici-ved-pcb-i-indeklimaet
 • 10 12 2013
  Skimmelsvamp og saltvand

  I forbindelse med de seneste oversvømmelser, har Bøgh & Helstrup fået flere forespørgsler om saltvand kan forhindre vækst af skimmelsvampe i bygningskonstruktioner. Salt har som udgangspunkt en negativ effekt overfor skimmelsvampe og bakterier, da salt trækker væske ud af cellerne (osmose), og dermed udtørrer cellerne i levende mikroorganismer. Denne mekanisme udnyttes ved konservering af fødevarer, det kræver dog at saltindholdet er højt. I de indre danske farvande er saltindholdet i havvandet meget lavt, helt ned til ca. 1,0 %, hvilket sandsynligvis kun vil påvirke skimmelsvampe negativt i et meget begrænset omfang. Det er vores erfaring, at skimmelsvampe kan gro på eksempelvis facadevægge i ejendomme beliggende tæt på kyster med saltpåvirkning. I alle ejendomme som har været vandskadet med havvand under oversvømmelserne, kan der opstå vækst af skimmelsvampe. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 • 22 10 2013
  Dansk Byggeskik

  På sitet Danskbyggeskik.dk kan man finde en oversigt over tidligere byggetekniske forhold i perioden fra 1850 frem til år 2000. Læs mere på:

  www.danskbyggeskik.dk/frontpage/index.action

 • 26 9 2013
  Gratis byggeviden - murværk

  Videndatabasen mur-tag indeholder mange praktiske informationer omkring bygningsdetaljer i muret byggeri. Bøgh & Helstrup anbefaler at man benytter hjemmesiden hvis man skal renovere sin bolig eller bygge nyt:

  http://www.mur-tag.dk/

 • 25 6 2013
  Ny partner i Bøgh & Helstrup A/S
  Med virkning pr. 1. januar 2013 er Niclas Bacher indtrådt i ejerkredsen, således at Claus Bøgh, Jakob Helstrup og Niclas Bacher i dag er ligeværdige partnere i Bøgh & Helstrup A/S.
 • 4 6 2013
  Forebyggende malerbehandling

  Skimmelsvampe skal fjernes fra bygningsoverfladerne ved afvaskning eller afrensning. Det er vigtigt at der ikke opstår ny vækst af skimmelsvampe på eksempelvis sanerede vægoverflader. Dette kan forhindres ved at overfladebehandle med uorganiske materialer som f.eks. Silikatmaling, kalkfarve eller BioRid. Derudover findes der et nyt produkt som aktivt forhindre vækst af skimmelsvampe Protox Detoxy. Læs mere:

  www.protox.dk/detoxy.html

 • 2 5 2013
  Center for Indeklima og Sundhed i Boliger

  Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, CISBO, er i gang med flere forskellige forskningsprojekter, se:

  www.cisbo.dk/projekter

 • 18 3 2013
  DNA-test af indeklima

  Det danske firma HouseTest , har udvilket en ny DNA-analyse som kan påvise om din bolig indeholder et forhøjet niveau af skimmelsvampe. Ved de traditionelle analysemetoder kræver det ofte, at der udføres destruktive indgreb i bygningskonstruktionerne. DNA-testen udtages som en støvprøve, hvor der analyseres for mængden af skimmelsvampe, samt som en kvalitativ analyse af skimmelsvampearter- og -slægter. Bøgh & Helstrup har hidtil været meget skeptiske over for brugen af DNA-analyse som redskab til, at bedømme om bygningskonstruktionerne i en bolig indeholder et forhøjet niveau af skimmelsvampe. Bøgh & Helstrup vil i foråret 2013 afprøve DNA-metoden, samt sammenholde prøveresultaterne med andre typer undersøgelsesmetoder. Læs mere om DNA-analysen:

  http://www.housetest.dk/forside/

 • 27 11 2012
  Svampeskader i solcelleanlæg

  Tyske forskere har fundet ud af, at svampe og bakterier kan ødelægge overfladen på solcelleanlæg, samt danne en biofilm som hæmmer solens stråler i at trænge ned til solcellerne, læs mere på:

  ing.dk/artikel/134238-tyske-forskere-svampe-og-bakterier-kan-skade-solcelleanlaeg.dk

 • 4 11 2012
  Linoliemalinger klarer sig bedst i test

  Københavns Malerlaug har udført et 10 årigt forsøg med 9 malingstyper, som er blevt påført på 27 vinduespartier. Efter 10 år viste det sig at vinduer malerbehandlet med linoliemaling klarede sig bedre end vinduer behandlet med plastalkyd- og acrylmalinger. Læs mere på:

  gi.dk/Om%20GI/Nyhedsarkiv/Sider/Linoliemalinger%20klarer%20sig%20bedst%20i%20test.aspx

 • 12 10 2012
  Ny efterisolering til fugtige vægge

  Den danske isoleringsproducent Skamol A/S, har udvilket en isolerende porøs mineralsk vægplade, som kan monteres på opfugtede vægge i f.eks. kældre. Pladen fuldklæbes til vægfladen og er varmeisolerende samt kan transportere fugt. Læs mere på:

  www.skamol.com/Mold-remediation.232.aspx

 • 20 9 2012
  Ny folder med klassificerede undertagsprodukter

  Der er kommet en ny folder med klassificerede undertagsprodukter fra DUKO:

  www.duko.dk/

 • 20 9 2012
  Indeklimamøde 2012

  Der blev den 21. marts afholdt Indeklimamøde i København. Ved mødet blev følgende emner gennemgået: PCB, Radon, Skimmelsvampe, afgasninger etc. Referat fra mødet kan læses på:  

  miljoogsundhed.sst.dk/blad/ms1202.pdf

 • 20 8 2012
  Luften indendørs kan let renses for partikler

  Forskere fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) har påvist at indendørs luftforurening med partikler kan fjernes ved simpel filtrering af luften, læs mere på:

  cisbo.dk/

 • 15 8 2012
  Ny kælderguide

  Den 2. juli kom der en ny hjemmeside som giver gode råd om indretning af kælder, så den er bedre forberedt til oversvømmelser. Læs mere på:

  www.kaelderguiden.dk/

 • 29 7 2012
  Bøgh & Helstrup A/S
  Bøgh & Helstrup I/S er den 1. juli 2012 blevet omdannet til A/S. Nyt CVR nummer er 34602603. Der er ikke foretaget yderligere ændringer i de administrative forhold
 • 10 6 2012
  Ny app

  Forsikringsoplysningen har udvilket en ny app, som skal advare hvis der er skybrud eller storm på vej, læs mere på http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2012/Sider/Klar-til-sommerens-skybrud-faa-hjaelp-paa-mobilen.aspx

 • 23 4 2012
  Skimmelsvamp på Grønnland

  Byggeri i de arktiske områder har også problemer med skimmelsvampe. Læs artiklen: http://www.dtu.dk/Nyheder/DYNAMO/DYNAMO%2029/Kampen_svampen.aspx

 • 17 4 2012
  Fugt i huset er ligeså farlig som passiv rygning

  Norsk forsker har skrevet en doktorgrad om indeklima. Ifølge forskeren giver fugt i boligen øget forekomst af luftvejsinfektioner og allergiske reaktioner som ved påvirkning af passiv rygning.   Læs artiklen på dette link: http://www.aftenposten.no/bolig/--Fukt-i-huset-like-farlig-som-passiv-royking-6768092.html

 • 10 4 2012
  PCB

  Undersøgelser af blodets indhold af PCB hos beboere i Farum Midtpunkt indikerer, at optagelsen af PCB i blodet stammende fra PCB i byggematerialer ikke udgør nogen akut sundhedsfare. Et nyeligt overstået indeklimaseminar arrangeret af Sundhedsstyrelsen satte yderligere spørgsmålstegn ved helbredsrisikoen for mennesker udsat for påvirkning af PCB i vores boliger, læs mere:    http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Indeklima%20og%20skimmelsvamp/PCB.aspx

  og www.pcb-guiden.dk

 • 15 2 2012
  Dampspærre

  Ny guide fra Videncenter for energibesparelser i bygninger beskriver hvordan man bruger og monterer en dampspærre korrekt i bygninger. Se vejledningen her: http://www.byggeriogenergi.dk/31789?cms.query=skimmelsvamp

 • 20 1 2012
  Cystisk fibrose - erhvervssponsorat

  Cystisk fibrose er en alvorlig arvelig sygdom, som skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. Mennesker med cystisk fibrose har en stor risiko for at få infektioner med bakterier og skimmelsvampe, f.eks. Aspergillus fumigatus og Aspergillus niger i lungerne. Bøgh & Helstrup har valgt at blive erhvervssponsor for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk fibrose - Læs mere på: www.cff.dk

 • 16 1 2012
  Radon

  Ny hjemmeside giver god viden om radon i boliger, og hvordan man kan nedbringe niveauet af radon i boligen - læs mere på  http://www.boligejer.dk/radonguiden/0/28

 • 14 12 2011
  Skimmelsvamp giver risiko for astma

  Et amerikansk studie viser at små børn der udsættes for skimmelsvampe, har en øget risiko for at udvikle astma, læs mere på: http://videnskab.dk/krop-sundhed/skimmelsvamp-i-kaelderen-giver-storre-risiko-astma

 • 28 11 2011
  Nyttige skimmelsvampe

  Efter sommerens skybrud og efterfølgende vækst af skimmelsvampe i bygningskonstruktioner og inventar, anbefaler vi at læse artiklen fra den nye udgave af DYNAMO fra DTU. Skimmelsvampe kan også være nyttige: http://www.dtu.dk/Nyheder/DYNAMO/DYNAMO%2027/skimmel.aspx

 • 11 8 2011
  Nu er vi alle mand tilbage på fuld styrke!

  Den sidste måned har været en ordentlig udfordring - vandskader hos alle jer og samtidig i vores kontorer. Det har betydet manglende kapacitet pga. ekstra arbejde med at rydde op, flytte og få vores nye kontorer på plads. Samtidig har der været ferier og meget arbejde. Men nu er vi tilbage på fuld styrke fra mandag den 15. august, hvor vores nye kontorer og laboratorium også er fuldts funktions dygtige. Derfor glæder vi os til at servicerer jer hurtigere og bedre i fremtiden. Med håb om mindre regn og tørring i luften.

 • 18 6 2011
  Ny huseftersynslov

  Ejerskifteforsikringer og tilstandsrapporter skulle blive forbedret i 2012 og 2013 efter at folketinget har vedtaget en ny huseftersynslov. Forsikring & Pension mener dog, at der ikke er opnået forbedringer i forbindelse med dyrkning af skimmelsvamp. Der omtales to skadesbegreber - Det nuværende og Det nye, ekstra skadesbegreb. Læs hele teksten på  www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2011/Sider/Bedre_huseftersyn_skaemmes_af_uklarhed_om_fugt.aspx

 • 1 6 2011
  Bøgh & Helstrup flytter

  Bøgh & Helstrup flytter til nye lokaler 10 meter væk i baghuset den 1. Juli. Vi beholder denne samme adresse. Vi får nu mulighed for at udbygge vores laboratorie- og kontorfaciliteter, som har været tiltrængt i flere år.

 • 8 4 2011
  Er skimmelsvampe giftige?

  Skimmelsvampe (mikrosvampe) kan ligesom de store hatsvampe vi kender fra naturen, producere giftstoffer (mycotoxiner). Flere arter af skimmelsvampe, kaldet "Særligt biologisk aktive skimmelsvampe" (SBAS), kan producere giftstoffer når de gror i vores huse. Produktionen af giftstoffer afhænger af det materiale de gror på, samt hvor fugtigt materialet er. Jo højere fugtighed jo højere sandsynlighed er der for, at skimmelsvampene producere giftstoffer. Følgende link giver uddybende forklaring  http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-er-mug-pa-gammel-mad-farlig-spise-mens-gorgonzola-er-en-delikatesse

  http://www.dtu.dk/upload/dtu%20kommunikation/dynamo/dynamo_21/kampen-mod_mugne_bygninger.pdf

 • 23 2 2011
  Radon

  Indeluften i din bolig må ikke indeholde for høje niveauer af Radon. Radon er en usynlig og lugtfri gas, som kan give lungekræft. SBI har udgivet to nye anvisninger som beskriver hvordan man undgår radon i nye bygninger, samt hvordan man måler Radon i indeluften. Se mere på  http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsdele/bygningsbasis/radonsikring-af-nye-bygninger/tjek-radonindholdet-i-dit-nyopforte-hus-1

 • 7 2 2011
  Ny medarbejder

  Bøgh & Helstrup har fået ny medarbejder.

  Peter Strømvig Martens er uddannet bygningskonstruktør og bygningssnedker.

  Peter skal primært arbejde med skimmelsvampe- og fugtundersøgelser.

 • 1 2 2011
  BvB har fået ny hjemmeside

  BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) er en selvejende institution, som bl.a. formidler byggetekniske erfaringer til byggeriets parter. se www.bvb.dk

 • 10 1 2011
  Vi søger ny medarbejder

  Bøgh & Helstrup har meget travlt og søger en ny medarbejder hurtigst muligt. Vi søger en biolog, ingeniør eller konstruktør gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du skal udføre bygningsundersøgelser og rapportskrivning samt laboratoriearbejde efter kvalifikationer. Læs om vores arbejdsmetoder på vores hjemmeside.

  Kontakt Jakob Helstrup på 5151 1430 eller jakob@bhbr.dk

 • 18 10 2010
  Food and Indoor Fungi

  Så der der kommet en ny og opdateret udgave af Food and Indoor Fungi fra CBS i Holland. Flere af bogens forfattere kommer fra DTU Systembiologi i Lyngby. Bogen indeholder alt om de hyppigst forekommende skimmelsvampe i vores boliger og fødevarer. 

  Følg linket - http://www.cbs.knaw.nl/publications/CBSPublicationDetails.aspx?Rec=502

 • 19 8 2010
  Ozon kan ødelægge skimmelsvamp

  En finsk undersøgelse viser, at ozonbehandling kan ødelægge skimmelsvampmateriale i møbler fra fugtskadede bygninger. Undersøgelsen viser at bl.a. giftstoffer i svampene (immunotoksiske aktivitet) kan ødelægges og samtidig dræbe svampene. Da ozonbehandlingen kan medføre store koncentrationer af fine partikler i indeklimaet, kan metoden kun benyttes i lukkede lufttætte beholdere - læs mere http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/resumeer/Ozon-kan-fjerne-skimmelsvamp-fra-moebler.aspx

 • 30 6 2010
  Huseftersynsordningen (tilstandsrapport) kan blive endu bedre

  Huseftersynsordningen vurderes til at være succesfuld men den kan blive bedre. Et udvalg under justitsministeriet har afleveret en betænkning til justitsminister Lars Barfoed. Udvalget foreslår blandt andet at der oprettes en ny fugtskadedækning. Læs mere på www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse+M51363e88d90.html 

 • 16 4 2010
  Luftmåling - Mycometer-Air testen

  Bøgh & Helstrup har købt luftmåleudstyr. Vi har generelt været meget skeptiske overfor brug af luftmålinger ved bygningsundersøgelser. Vi vil derfor kun benytte luftmålinger som supplement ved en bygningsundersøgelse. Luftmålingen er baseret på mycometer princippet, dvs. måling af enzymaktivitet (biomasse), www.mycometer.dk

  Luftmålinger kan ikke bruges ved opsporing af skimmelsvampe i en bygning. En luftmåling kan give en indikation af koncentrationen af skimmelsvampemateriale i indeklimaet.

  Find priser under Ydelser på vores hjemmeside.

 • 12 1 2010
  Skimmelsvampen Botrytis sp.

  Ny viden viser at skimmelsvampen Botrytis sp. kan give anledning allergi i lige så stort omfang som skimmelsvampene Alternaria sp. og Cladosporium sp. Skimmelsvampen Botrytis sp. er ikke så almindelig forekommende i inde- og udemiljøet som Alternaria sp. og Cladosporium sp., se http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/

 • 11 11 2009
  Træbeskyttelse

  Ny bog, TRÆ 57, Træbeskyttelse, giver god viden om valg træart til byggeri, samt en detaljeret gennemgang af træbeskyttelse og maling af udvendigt træværk http://www.traeinfo.dk/

 • 16 9 2009
  Gode Tage

  Hjemmeside om "Gode Tage" er blevet renoveret. Hjemmesiden giver en god oversigt over deltaljer i taget, fagudtryk og anden nyttig viden www.godetage.dk

 • 13 9 2009
  WHO - Dampness and Mould

  WHO - Verdens Sundhedsorganisationen har udsendt en guideline om fugt og skimmelsvampe i bygninger. Fugt og vækst af skimmelsvampe er ikke kun et problem i Danmark. WHO har samlet 36 forskere fra hele verden, som har samlet og delt deres viden om skimmelvampe og fugt i bygninger. Det er der kommet en 248 sider lang publikation ud af, som kan hentes på nettet: www.euro.who.int/document/E92645.pdf

 • 30 8 2009
  Fugt i bygninger

  Den nye Anvisning 224, Fugt i bygninger fra Statens Byggeforskningsinstitut er udkommet. Anvisningen har til formål at redcere antallet af fugtskader ved nybyggeri og renovering i vores bygninger. Anvisningen beskriver grundlæggende bygningsfysiske forhold www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/Fugt-i-bygninger 

 • 28 7 2009
  Ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen

  Sundhedsstyrelsen har i juni m?•ned 2009, udgivet en ny anbefaling med titlen - Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp. Publikationen er meget oplysende og giver et godt overblik over skimmelsvampeproblematikken.

  www.sst.dk

 • 4 5 2009
  Dansk Byggeskik

  Denne nye hjemmeside er et bibliotek over de byggetekniske forhold i perioden fra 1850 til 1970. Du kan finde hjemmesiden på www.danskbyggeskik.dk

 • 20 4 2009
  Linolie - effektiv træbeskyttelse

  Linolie har vist at det er effektivt som overfladebehanling af træ mod angreb af svampe og nedbrydning. Linolie indeholder ikke giftstoffer mod svampe, men linolie har en god indtrængningsevne i træet. Ny test viser at linolie har gode træbeskyttende egenskaber se www.tib.dk/sider/aktuelt/nyheder/nyhed

  Bøgh & Helstrup anbefaler at du benytter olie- (alkyd) baserede træbeskyttelsesprodukter når du overfladebehandler dit træværk. Generelt har træolier, som f.eks. linolie og trætjære en god indtrængningsevne i træværket. Samtidig er alkydprodukter diffusionsåbne, dvs. at de tillader vanddamp at trænge igennem materialet, hvilket er afgørende for at holde træfugtigheden nede på et lavt niveau.   

 • 3 2 2009
  byggebogen.com

  Ny hjemmeside - Byggebogen.com er Fonden BYG-ERFAs supportside. Siden er under opbygning. Siden vil indeholde supplerende materiale til BYG-ERFAs erfaringsblade.

  www.byggebogen.com

 • 16 12 2008
  Nyt Dansk Forsknings-center

  Realdania Forskning har etableret et nyt forskningscenter, Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, hvor der bl.a. vil blive fokuseret på indeklima og helbred. Forskningscenteret bliver etableret for en 5-årig periode 2009 - 2013. Der vil være særligt fokus på tre områder: - Fugts betydning for sundheden. - Indeluftens indhold af skadelige partikler og deres betydning for sundheden. - Kemiske og mikrobiologiske forholds betydning for indeklimaet og sundheden

  http://www.realdania.dk/Presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser+2008/Cisco+18-11-08.aspx

 • 10 12 2008
  Ny SBi-anvisning 221

  SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger. Denne anvisning beskriver efterisolering af etageboliger bygget i perioden 1850 - 1977. Anvisningen kan bruges som et værktøj til, at forhindre kuldebroer og efterfølgende opfugtning som følge af kondensdannelse. Vi registrerer i vinterhalvåret et stort antal sager som følge af kolde ydervægge, kondensdannelse samt vækst af skimmelsvampe. www.sbi.dk

 • 18 11 2008
  Skimmel DK

  Skimmel DK er ny hjemmeside som henvender sig til beboere i almene boliger. Hjemmesiden kan dog også benyttes af andre brugere, hvor man kan hente informative oplysninger. www.skimmel.dk

 • 4 11 2008
  Byggematerialer

  Denne nye portal skulle skabe overblik over byggematerialer "Det er stedet hvor rådgivere, udførende og bygherre kan søge, finde og udvælge byggematerialer baseret på enkle eller avancerede søgninger, produktkategorier eller kvaliteten af digitalt materiale". www.digitaleprodukter.dk

 • 16 10 2008
  Viden om byggeri

  Denne hjemmeside er "en søgenøgle med henvisninger til viden om emner, som byggebranchens informationskilder stiller til rådighed". Vi anbefaler at man benytter hjemmesiden, hvis man søger viden om byggeri.

  Ved at benytte relevante kilder inden for byggeri, kan man undgå ubehagelige overraskelser - www.videnombyggeri.dk

 • 28 8 2008
  Etageejendomme

  Grundejernes Investeringsfond (GI) har oprettet en ny hjemmeside, hvor de har samlet viden fra forskellige udviklingsprojekter. F.eks. har de udarbejdet 2 meget brugbare hæfter om opstigende grundfugt og fugtstandsning. Se mere på www.ejendomsviden.dk og www.gi.dk

 • 9 7 2008
  Ny Vejledning

  Velfærdsministeriet har i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen den 27. juni 2008 udgivet en ny vejledning, som første led i en informationsindsats over for kommuner, lejere og udlejere vedrørende skimmelsvamp og fugt. Vejledningen kan findes på www.velfaerd.dk

 • 1 7 2008
  Inddoor Air 2008 i Danmark

  Indoor Air konferencen afholdes i år i dagene fra den 17. til 22. august på DTU i Lyngby. Indoor Air er tværfaglig og tiltrækker forskere og praktikere fra en bred vifte af dicipliner inden for medicin, ingeniørvidenskab, arkitektur, kemi og biologi.

  Mere information kan findes på www.indoorair2008.org

 • 19 6 2008
  Bøgh & Helstrup I/S

  Bøgh & Vogensen har ændret navn til Bøgh & Helstrup I/S med Claus Bøgh og Jakob Helstrup som interessenter. Ebbe Vogensen er stoppet efter 12 år. Vi vil på vores nye hjemmeside løbende opdatere nyheder indenfor byggeri og biologi, som vi håber I kan drage nytte af. Vores nye hjemmeside indeholder desuden informationer om priser, etc.

 • 18 6 2008
  Byggeskadeforsikring

  Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherre pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgør aftalerne med de entreprenører, der skal opføre nybyggeri af private boliger. Byggeskadeforsikringen løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække ikke alvorlige byggeskader, herunder angreb af skimmelsvampe. www.ebst.dk

go top