Trænedbrydende svampe


En bygning kan blive angrebet af svampe og/eller insekter, hvis bygningskonstruktionen bliver vedvarende opfugtet.

Ved ejendomsundersøgelser gennemgås bygningen systematisk. Bygningskonstruktioner, hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for svampe-, råd- og insektangreb, blotlægges.

Undersøgelsen udføres ved visuel besigtigelse, fugtmålinger samt ved udtagning af prøver til mikrobiologisk analyse. På baggrund af de udtagne prøver, bedømmer vi, om der er tale om en råd- eller svampeskade, om skaden er forsikringsdækket eller ej. Ved registrering af svampe-, råd- og insektangreb, omfangsbestemmes angrebet, og der udarbejdes en reparationsvejledning. I reparationsvejledningen beskrives de enkelte dele i konstruktionen med informationer om efterimprægnering, udskiftning af tømmer, etc.

På baggrund af undersøgelsen og resultaterne fra den mikrobiologiske analyse samt fugtmålinger udarbejdes der en rapport indeholdende:

  • Skadesart / identifikation (mikrobiologisk analyse, svamp/råd)
  • Fugtforhold
  • Skadesårsag
  • Omfangsbestemmelse af eventuelle råd-, svampe- og insektangreb
  • Reparationsvejledning med arbejdstegninger
  • Forslag til minimering af svampeskaderisiko
  • Eventuel kvalitetssikring

 

go top