Miljøscreening i bygninger - PCB, bly og asbest


En række af de materialer, der gennem tiden har været anvendt i byggeriet, indeholder forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Dette betyder, at det affald, der opstår i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver, i nogle tilfælde skal klassificeres som henholdsvis farligt, forurenet eller ikke forurenet affald.

 

Siden 1. januar 2013, hvor den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft, har der været et generelt krav om, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen.

 

Affaldsbekendtgørelsen kan ses her.

 

Reglerne gælder for alle byggeprojekter, hvor der produceres mere end 1 ton affald, eller hvis arbejderne omfatter mere end 10m2, samt hvis der er tale om udskiftning af termoruder.

Hvis bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, kan der være anvendt PCB-holdigt materiale og bygningsejeren har pligt til at foretage en kortlægning af de bygningsdele der kan indeholde PCB.

 

I affaldsbekendtgørelsen findes et screeningsskema, bilag 11, der kan danne vejledende grundlag for om det er nødvendigt at udføre en screening af de berørte bygningsdele, for at afdække om der er anvendt PCB-holdigt materiale.

 

I forbindelse med en miljøscreening vil det ofte være hensigtsmæssigt at foretage en kortlægning af eventuelle andre miljøskadelige stoffer, som fx asbest, bly, kortkædede klorerede paraffiner mv., hvilket vil være med til at opfylde bygningsejerens ansvar om identifikation af farlige stoffer.

 

Yderligere vil en indledende kortlægning af eventuelle miljøskadelige stoffer i bygningen kunne medvirke til at undgå ubehagelige overraskelser under byggeprocessen, der oftest vil medføre byggestop, merudgifter mv.

 

Bøgh & Helstrup kan i samarbejde med bygningsejeren og dennes rådgiver bistå med at få kortlagt, hvorvidt der er miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bygningen, der kræver særlige forholdsregler for at sikre tilfredsstillende sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold under byggeprocessen.

Ved en bygningsundersøgelse vil der blive udtaget materialeprøver, der sammen med erfaringsekspertise vil kunne danne grundlag for nødvendig klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration, bortskaffelse, samt tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for de udførende under arbejdet.

 

I det omfang det er muligt, aftales det forud for bygningsgennemgangen i hvilket omfang bygningen og de enkelte bygningsdele skal undersøges.

Som minimum skal de bygningsdele, der er berørte af de planlagt byggearbejder, samt hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme miljøproblematiske stoffer undersøges og identificeres.

 

Konsulent

 

Peter Martens Strømvig

Bygningskonstruktør og Bygningssnedker

Mobil: 3028 6423

Mail: peter@bhbr.dk 

 

 

go top